Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 27

ฉลองอายุครบ ๖๐ ปี พระพิศาลวิหารกิจ (ประจวบ ขนฺติธโร) วัดระฆังโฆสิตาราม ๗ สิงหาคม ๒๕๔๒

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts