Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 32
อนุสรณ์ ๑๒๒ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๗
(มี 4 องค์)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts