Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 26

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) รุ่นกาญจนาภิเษก ๕๐ ปี พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ๒๐ มิ.ย. ๓๘

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts