Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 24

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ๒๒ มิ.ย. ๓๘ อนุสรณ์ นายธีรัชย์ พูลท้วม ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๙
(มี 2 องค์)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts