Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 23

อนุสรณ์ ๑๒๒ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๗
มี ๕ องค์
(งานพระราชทานเพลิงศพ นายวิทย์ สุนทรนันท ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ ๑ องค์)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts