Monday, September 21, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 31

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะ(ไม่ทราบปีที่สร้าง)

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts