Wednesday, October 7, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 40


สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) ที่ระลึกเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ อมรา วรรธนะภูติ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts