Wednesday, October 7, 2009

พระสมเด็จวัดระฆังของข้าพเจ้า องค์ที่ 39


สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) ฉลองอายุครบ ๙๐ ปี พระเทพประสิทธิคุณ ผัน ติสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ๑๗ กรากฎาคม ๒๕๔๕

No comments:

Post a Comment

Google

Popular Posts